سردوز کامپیوتری GN894D3


این چرخ سردوز کامپیوتری در 3 مدل سه نخ، چهار نخ و پنج نخ موجود می باشد.

سردوز کامپیوتری