میاندوز تیپیکال
میاندوز تیپیکال
میاندوز تیپیکال
میاندوز تیپیکال

چرخ میاندوز تیپیکال GK335-1364D3


نگاهی سریع به ویژگی های چرخ میاندوز تیپیکال GK335-1364D3

  • حداکثر سرعت دوخت 6000
  • گام دوخت 1.4-4.5
  • مناسب برای مواد ظریف تا متوسط
  • دارای سیستم تنظیم سرعت

میاندوز تیپیکال