چرخ راسته دوز تیپیکال GC6717MD
چرخ راسته دوز تیپیکال GC6717MD

چرخ راسته دوز تیپیکال GC6717MD


مختصر ویژگی های چرخ راسته دوز تیپیکال GC6717MD

  1. تیغ دار
  2. گام دوخت 4
  3. دینام سرخود
  4. حداکثر سرعت دوخت 4500

چرخ راسته دوز تیپیکال GC6717MD