کفی دوز ماراتن MA-8365
کفی دوز ماراتن MA-8365
کفی دوز ماراتن MA-8365
کفی دوز ماراتن MA-8365
کفی دوز ماراتن MA-8365
کفی دوز ماراتن MA-8365

کفی دوز ماراتن MA-8365


مختصر ویژگی های کفی دوز ماراتن MA-8365

  1. حداکثر سرعت 1600
  2. طول دوخت 6mm
  3. ارتفاع سوزن 36mm

کفی دوز ماراتن MA-8365