مختصر ویژگی های راسته دوز دوپایه دو ماکو دو سوزن GC20606

  • حداکثر سرعت دوخت 4800
  • طول بخیه 9mm
  • دو سوزنه

راسته دوز دو پایه دو ماکو دو سوزن GC20606